lawlink meir

חזרה

למה חשוב לסיים ברישום [מהיר] עסקאות מתנה במקרקעין?

נכתב ע"י: עוה"ד מאיר מולד

לפני שנים רבות, קיבל ראובן במתנה דירה משמעון, קרוב משפחתו. למעלה מעשרים שנים השכיר ראובן את הדירה ונהנה מפירותיה. הכל התנהל על מי מנוחות. אולם יום אחד מגלה ראובן בתיבת הדואר שלו מכתב משמעון המודיע לו כי עקב מצבו הכלכלי הקשה, חוזר בו שמעון מהמתנה. ראובן מגחך לעצמו ואומר "עכשיו הוא נזכר? מה פתאום!". שני הצדדים פנו לבית המשפט ולאחר הליך משפטי ממושך, קבע בית המשפט כי הנכס יחזור לשמעון…

הסיטואציה הנ"ל איננה בדיונית בהכרח. אולם, מה היה על ראובן לעשות כדי להימנע מאי הנעימות וההליך המשפטי הארוך?

הפתרון די פשוט: לסיים את רישום הנכס על שמו.

נסביר: במציאות, קורה שמתקבלת מתנה, לרוב מאדם קרוב, אולם מקבלי המתנה לא טורחים לרשום אותה בלשכת רישום המקרקעין. למה? כי מדובר במשפחה, ולא חושבים שבאמת יש צורך ובכלל לא נעים לבקש כי נותן המתנה היה קרוב משפחה, אז מה? נתחיל עכשיו להחתים אותו ולרוץ לטאבו?!

התשובה היא כן. כדאי מאוד להתאמץ ולסיים את העסקה ברישום במהירות האפשרית.

נסביר: חוק המתנה קובע כי דרך ההקניה של מתנה היא במסירה. אולם, הדבר אינו כך כאשר יש הוראה אחרת המיוחדת לעניין הנידון. ואכן, לנכסי מקרקעין יש הוראה מיוחדת: חוק המקרקעין קובע כי עסקה טעונה רישום וכל עוד היא לא נרשמה רואים אותה "כהתחייבות לעשות עסקה". נמצאנו למדים, שכל עוד מקבל המתנה לא השלים ברישום את עסקת המתנה, הסטאטוס שבו נמצאים הנותן והמקבל הינו "התחייבות לעשות עסקה".

נשוב לחוק המתנה: סעיף 5 לחוק המתנה עוסק בהתחייבות לתת מתנה. אולם, מה הדין כאשר אדם נתן מתנה אך הוא החליט לחזור בו?

החוק מתיר לנותן לחזור בו מהמתנה בתנאים מסוימים כגון התנהגות מחפירה של המקבל מול הנותן או שינוי לרעה שחל במצבו הכלכלי של הנותן. קרי: גם אם חלף זמן רב מאז נתינת המתנה והמקבל לא השלים את הרישום, די בכך שנותן המתנה שינה את מצבו הכלכלי לרעה בכדי לזכות אותו בהשבת הדירה לידיו. החוק למעשה מתיר לנותן המתנה לחזור בו מהמתנה גם ללא סיבה מיוחדת כל עוד לא השתנה מצבו של המקבל לרעה בעקבות המתנה ובנוסף, הנותן לא ויתר על זכותו לעשות כן בזמן נתינת המתנה.

במילים אחרות: אם קיבלתם מתנה ולא דאגתם להשלים את הרישום, אתם די בקלות עלולים למצוא את עצמכם בלעדי המתנה ועם הרבה מאוד אי נעימות.

————

 ניתן לקרוא את המאמר כפי שפורסם באתר 'חרדים 10':

http://www.ch10.co.il/news/266743/#.VvHOHuIrLIU