lawlink yuval

חזרה

עדכוני שכר במשק – שכירים שימו לב!

נכתב ע"י: עו"ד יובל ישי

בימים האחרונים קיבלו העובדים את משכורת חודש יולי 2016 אשר הביא עימו מספר בשורות לעובדים השכירים הן בתחום שכר המינימום לעובד, הן בעניין הגדלת ימי החופשה לעובדים והן בדבר הגדלת ההפרשה לפנסיה.

נפרט בקצרה את הסעיפים הרלוונטיים כפי שעודכנו:

שכר המינימום
החל מיום 1.7.2016 עודכן שכר המינימום לחודש והוא יעמוד על 4,825 ₪ לחודש עבודה (186 שעות חודשיות זו משרה מלאה) ושכר המינימום לשעה יעמוד על 25.94 ₪.

חוק חופשה שנתית
בהתאם לתיקון חוק חופשה שנתית, החל מחודש יולי 2016 אורך החופשה ישתנה כפי המפורט להלן:
במהלך 4 השנים הראשונות לעבודת העובד, אצל אותו מעביד במקום עבודה אחד, עובדים אשר מועסקים 5 ימים בשבוע יהיו זכאים ל -11 ימי חופשה בשנה במקום 10 ימים, עובדים אשר מועסקים 6 ימים בשבוע יהיו זכאים ל – 13 ימי חופשה במקום 12 ימים.

עדכון ההפרשות לפנסיית חובה החל מחודש יולי 2016
החל מחודש יולי 2016, תועלה ההפרשה לפנסיה עבור כל עובד. העלאת ההפרשה, תעשה בשתי פעימות, האחת כעת בחודש יולי 2016 והשניה בחודש ינואר 2017.
החל מיום 1.7.2016 תוגדל ההפרשה לפנסיה ב0.5%, כך ש 0.25% נוספים ינוכו משכר העובד ולפיכך גובה הניכוי יעמוד על 5.75% במקום 5.5% ו – 0.25% נוספים ישולמו על ידי המעביד, כך שההפרשה של המעביד תעמוד על 6.25% במקום 6%. סה"כ ההפרשה לפנסיה תעמוד על 12%.

החל מיום 1.1.2017 תוגדל ההפרשה לפנסיה ב0.5% נוספים, כך ש 0.25% נוספים ינוכו משכר העובד וישלים את גובה הניכוי ל 6% ו 0.25% נוספים ישולמו על ידי המעביד, כך שההפרשה של המעביד תעמוד על 6.5%, סה"כ תעמוד על ההפרשה לפנסיה על 12.5%.

מובהר כי לא יהיה שינוי בהפרשה לפיצויי פיטורים אשר תעמוד על 6% (לפי צו ההרחבה).

מובהר עוד כי המדובר בהסדר המינימלי המחייב לפי תנאי צו ההרחבה וכי עובד אשר יש לו תנאים מיטיבים יותר לא יהיה לגביו שינוי (כמו למשל עובדי מדינה), וכן עובד אשר לגביו מופרשים פיצויי פיטורים בשיעור של 8.33% או הפרשות לפנסיה בשיעורים גבוהים יותר, ימשיכו לחול לגביו התנאים המיטביים.

דמי הבראה
עובדים אשר טרם קיבלו דמי הבראה, או שאינם מקבלים דמי הבראה בפריסה חודשית, זכאים במשכורות הקרובות לתשלום דמי ההבראה.

דמי ההבראה משולמים לעובדים בהתאם לוותק שלהם ובאופן יחסי להיקף משרתם.

לא ניתן לוותר על דמי ההבראה או על חלק מהם.

שיעור דמי ההבראה מתעדכן מעת לעת והוא עומד היום במגזר הפרטי על 378 ש"ח ליום הבראה ובמגזר הציבורי על 421 ש"ח ליום הבראה.

לעובדים מסוימים – בעיקר עם הסכמים קיבוציים – למשל עובדי קבלן, שומרים, עובדי ניקיון וכו', יש תנאים מיטבים.

מובהר כי המעסיק רשאי לממן לעובד נופש על חשבונו במקום לשלם לו דמי הבראה בכסף, זאת בשני תנאים: האחד, המעביד צריך להודיע לעובד מראש ובאופן מפורש כי יציאתו לנופש היא על חשבון דמי ההבראה. השני, על העובד להסכים לכך שדמי ההבראה ישולמו לו בצורת יציאה לנופש (הסכמה יכולה להיות גם בהתנהגות). היה וקיים הפרש בין עלות הנופש לדמי ההבראה אשר מגיעים לעובד, על המעביד לשלם לעובד בכסף את ההפרש.

דמי הבראה חייבים בתשלום מס, בין אם משולמים בכסף ובין אם בשווה כסף – מימון נופש למשל).

לסיכום נאמר כי, על המעסיק לדאוג לעדכן את התשלומים לעובדיו ועל העובד לוודא כי זכויותיו נשמרות.

———–

ראו גם: 

העמותה בה עבדת קרסה? יש מי שיעזור לך?

עשרת הדברות לעובד בהליך פירוק חברה

המתח שבין בוררות ליחסי עובד מעביד על פי חוק ופסיקה

———-

ניתן לקרוא את המאמר כפי שפורסם באתר 'חרדים 10':

http://www.ch10.co.il/news/323858/#.WFAOPNQrLDc