International

נראה למי שכן יש להוסיף בתחום עסקאות השקעה בחברות סטראו אם ואמרות הן כמייצגם של המשקיעים והן של החברה המגייסת בין בארץ ובין בחו״ל בין על פי הדין הישראלי ובין על פי הדין הזר תוך התמחות בדין האמריקאי. לדעתי להכניס את המשפט השיווקי שלנו החופש לעשות … בכל סוף דף של התמחות

International

נראה למי שכן יש להוסיף בתחום עסקאות השקעה בחברות סטראו אם ואמרות הן כמייצגם של המשקיעים והן של החברה המגייסת בין בארץ ובין בחו״ל בין על פי הדין הישראלי ובין על פי הדין הזר תוך התמחות בדין האמריקאי. לדעתי להכניס את המשפט השיווקי שלנו החופש לעשות … בכל סוף דף של התמחות