חזרה

מגפת הקורונה – הנחיות למעסיקים ולעובדים 

 26.03.2020 – עדכוני הנחיות למעסיקים בדבר תשלום דמי ביטוח לעובד בחל"ת:

מעסיק אשר מוציא עובד לחל”ת, צריך לשלם עבורו את דמי הביטוח הלאומי בעבור החודשיים המלאים הראשונים, גם אם העובד מקבל דמי אבטלה, שכן מגמלת דמי האבטלה המשולמת ע"י המוסד לביטוח לאומי, לא מנכה המוסד לביטוח לאומי דמי ביטוח לאומי.

כלומר, אם עובד הוצא לחל"ת ביום 10/03/2020, הרי שבמסגרת תשלום השכר עבור חודש מרץ משלם המעסיק את דמי הביטוח הלאומי ממילא, ולכן, דמי הביטוח הלאומי של אותו החודש כבר שולמו, גם אם העובד יצא לחל"ת בחודש זה.
אולם, אם בחודש אפריל יהיה העובד בחל"ת חודש מלא, אז יהיה המעביד מחויב בתשלום דמי ביטוח עבור חודש זה, על אף שלא הוצא לעובד תלוש משכורת על חודש עבודה זה וכך גם בחודש מאי.

נציין ,כי מאחר והמדובר בעובד המצוי בחל"ת, מדובר בתשלום דמי ביטוח לאומי נמוכים, שכן הם משולמים על הכנסה מזערית.

בנוסף, בחלוף אותם חודשיים בהם דמי הביטוח הלאומי משולמים ע"י המעביד בכפוף לחוק, על העובד להסדיר את תשלום דמי הביטוח הלאומי, על מנת שישמר עברו הרצף הביטוחי.

——-

20.03.2020 – עדכון חשוב למעסיקים בדבר עובדים השוהים בבידוד:

* עובד אשר מצוי בבידוד, ימי שהותו בבידוד ינוכו ממכסת ימי המחלה הצבורים לטובתו.

* במידה ומספר ימי המחלה הצבורים לטובת העובד אינם מכסים את כל ימי השהות בבידוד, רשאי המעביד לנכות את יתרת ימי ההיעדרותו משכרו של העובד, אולם אין לקזז ימי חופשה בגין היעדרות הקשורה בבידוד.

* עובד ומעסיק יכולים להסכים ביניהם כי העובד יעבוד בתקופת הבידוד מהבית ויקבל משכורת במקום דמי אבטלה.

* בני משפחה של אדם הנמצא בבידוד אינם יכולים לנצל את ימי המחלה שלהם לצורך השגחה או טיפול בו.

* במידה ועובדים נשארים בבית עם ילדיהם בימים אלה, רשאי המעסיק לנכות מימי החופשה הצבורים להם.

פנו אלינו במידה ויש לכם שאלות נוספות ונשמח לסייע.

——-

19.03.2020 – בהמשך להנחיות שהוצאנו ולאור שאלות ופניות שקיבלנו מלקוחותינו בנושא קבלת דמי האבטלה בעת הנוכחית, ברצוננו להבהיר כמה דברים:

עובד שהיקף משרתו צומצם או שנמצא בבידוד במשך שבועיים – איננו זכאי לקבל דמי אבטלה.

על מנת שעובד יהיה זכאי לקבל דמי אבטלה, עליו לעמוד במספר קריטריונים. אחד הקריטריונים הינו צבירת תקופת אכשרה של עבודה במהלך 12 חודשים מתוך 18 החודשים האחרונים שקדמו להתייצבותו של העובד בשירות התעסוקה.
עובד שלא עבד 12 חודשים מתוך 18 החודשים שקדמו להוצאתו לחל"ת, ייתכן כי ישנם חודשים נוספים שאינם חודשי עבודה, כגון תקופת שרות מילואים וכיוצ"ב , אשר ניתן יהיה לצרפם כחלק מתקופת האכשרה ואז תהייה לו זכאות לתבוע דמי אבטלה. במקרים פרטניים ניתן לפנות אלינו לקבלת ייעוץ.

עובד שהועסק רק 6 חודשים – מומלץ שיגיש גם הוא תביעה לדמי אבטלה, שכן, הובהר לנו שהמוסד לביטוח לאומי שוקד בימים אלה על תיקון חקיקה, לפיו עובד שיצא לחל"ת בגין מגפת הקורונה וצבר תקופת אכשרה של 6 חודשים בלבד, יהיה זכאי גם הוא לתבוע דמי אבטלה.

בנוסף, לאור פרסומים שונים שהיו בתקשורת ברצוננו להדגיש כי דמי אבטלה ישולמו לעובד שמלאו לו 20 שנים, וטרם הגיע לגיל 67.

——-
16.03.2020 – בהמשך להנחיות שפירסמנו ולאור העובדה כי עקב המצב ישנם שינויים תכופים ויומיומיים בהנחיות ברצוננו לעדכן כי עובדים המוצאים לחל"ת וחפצים לתבוע דמי אבטלה אינם צריכים להתייצב לשרות התעסוקה ועליהם להתייצב באופן וירטואלי ולהגיש התביעה באופן ממוכן.

בנוסף הוחלט לאשר בתנאים ספציפיים גם לעובדים פרילנסרים כדוגמאת אומנים, מורי דרך, מרצים ומדריכים להגיש תביעות לדמי אבטלה וזאת בתנאים ספציפיים אשר נשמח לעדכן אתכם בהם באופן פרטני.

——-
12/03/2020 – לאור התפשטות מגיפת הקורונה וההשלכות הנילוות לה מצאנו לנכון להעלות על הכתב עבורכם לקוחותינו, הנחיות בדבר הוצאתו של עובד לחופשה ללא תשלום (להלן:חל"ת).

עובד המוצא לחל"ת לתקופה של 30 ימים לפחות, יהיה זכאי לדמי אבטלה החל מהיום השישי להתייצבותו בלשכת התעסוקה ובלבד שהוא עונה על תנאי הזכאות לדמי אבטלה (אחד התנאים לדוגמא הינו עבודה במהלך 12 חודשים מתוך 18 החודשים שקדמו להוצאה לחל"ת).

עובד אשר הוצא לחל"ת בעקבות הקורונה, יוכל להתחיל לקבל דמי אבטלה גם אם לא ניצל את כל ימי החופשה שהצטברו לטובתו.

על המעביד לפרט במכתב שיינתן לעובד, כי ההוצאה לחל"ת נעשתה מיוזמתו של המעביד ובשל מגיפת הקורונה.

על העובד המוצא לחל"ת בשל מגיפת הקורונה לבצע רישום ראשוני בלשכת התעסוקה ולאחר מכן הוא יידרש להתייצב בלשכת התעסוקה אחת לחודש עד תום המשבר או החל"ת.

עובד המצוי בבידוד יוכל לבצע רישום ראשוני באתר שרות התעסוקה ורישום זה יוכר בכפוף לכך שהעובד יגיע ללשכה בתוך 14 יום מסיום הרישום.

ככל וקיימות שאלות נוספות או נדרשות הבהרות נוספות, בתחום האמור או בכל סוגיה משפטית הנובעת ממשבר הקורונה, נשמח לסייע.

——

למידע בדבר חשיבות עריכת ייפוי כח מתמשך לאור מגפת הקורונה, לחצו כאן.

להנחיות כלליות בדבר התנהלות מול גופים רגולטוריים שונים בזמן מגפת הקורונה – לחצו כאן.