חזרה

פיטורי עובדת הרה בהליכי חדלות פרעון

נכתב ע"י: עו"ד דבורי ביטון זיני

קשה לאדם לדמיין עצמו מצוי בסיטואציה בה בתום חודש של עבודה, למעסיקו אין כיצד לשלם לו את משכורתו. כך במיוחד, כאשר יום אחד קרס המעסיק כלכלית ואין לו את האפשרות להמשיך להעסיק את העובד ולשלם עבור זכויותיו שנצברו במהלך שנות עבודתו במקום.

אובדן פרנסתו תוך פיטוריו של העובד, גורמים לטלטלה קשה בחייו והוא נדרש לעשות מאמצים רבים על מנת למצוא עבודה חדשה בזמן הקצר ביותר, על מנת שהכנסת משפחתו תפגע מעט ככל הניתן.

עניין זה נכון לגבי כל עובד באשר הוא, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בפיטורי עובדת המצויה במהלך היריון, כאשר ידוע לכל כי חיפוש ומציאת עבודה במהלך היריון הופכת להיות משימה מורכבת יותר.

מובן, כי תקופת היריונה של אישה הינה תקופה בה היא נאלצת להיעדר מפעם לפעם ממקום עבודתה לטובת בדיקות שונות וכדומה, וצרכיה משתנים מעט. המחוקק מנסה לתת מענה לצורך זה, לפרוס הגנה על עובדת בהיריון ולהגביל את פיטוריה מסיבות שמקורן בהריונה של האישה (בסעיף 9 לחוק עבודת נשים תשי"ד (להלן: "החוק")).

יחד עם זאת, מגדיר המחוקק מצבים בהם תינתן האפשרות למעסיק לפטר את העובדת המצויה בהיריון ואת הדרך "להכשרת" פיטורים אלה, על ידי מתן היתר לפיטוריה של העובדת מטעם הממונה על מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה (להלן: "הממונה").

סעיף 9ב. לחוק מפרט את מועד כניסת היתר הפיטורים לתוקף במקרים ספציפיים. למשל כאשר מדובר בחברה שנקלעה להליכי חדלות פירעון, היתר הפיטורים יכנס לתוקף כאשר המעסיק הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980, ואם הוא תאגיד, כאשר ניתן כנגד החברה צו פירוק לפי פקודת החברת [נוסח חדש], התשמ"ג-1983.

אישור הממונה טרם פיטורי העובדת ההרה נדרש במקרים המתנהלים בשוק החופשי כחלק ממהלך העסקים הרגיל בחברות סולבנטיות. יחד עם זאת, לאור הפרקטיקה והפסיקה בתחום חדלות הפירעון, לעתים נדרש בית המשפט של חדלות פירעון לבחון פיטורי עובדת הרה של חברה חדלת פירעון במסגרת ניהול התיק השוטף.

נעמוד על השוני באופי סיום העסקתה של העובדת ההרה במצבים שונים הקשורים להליכי חדלות פרעון:

1. בהליכי פירוק חברה על ידי בית המשפט, ממונה לחברה מפרק על ידי בית המשפט המוסמך. מפרק החברה נכנס בנעלי הנהלת החברה וניתנות לו כלל סמכויות ההנהלה. בין סמכויותיו, ניהול מצבת עובדי החברה, ובסמכותו להעסיק או לפטר את עובדי החברה ובכללם עובדת הרה.
בהליכי פירוק כאמור (המתנהלים בידי המשפט של חדלות פרעון), כאשר עולה פניה ממי מהצדדים באשר לכשרות פיטוריה של עובדת הרה שנעשו על ידי מפרק החברה, הסמכות לקבוע כי פיטורי עובדת הרה נעשו כדין (כאשר מראש לא נדרש אישור הממונה על ידי המפרק), נתונה לבית המשפט של חדלות פירעון, ולא לממונה. שהרי במהלך ניהול חברה בפירוק, מסתיימת באחת העסקת כלל עובדיה והחברה מסיימת את פעילותה באופן מיידי. במקרה זה אין חשש כי פיטוריה של העובדת נעשו מפאת היריונה שהרי כלל עובדי החברה פוטרו יחדיו.

מעבר לכך אף נקבע כי המשך העסקת עובדות הרות עד לקבלת אישור הממונה יגרום למצב של "העדפת נושים" פסולה לטובת עובדות אלה, כאשר כלל עובדי החברה נקלעו למצב בעייתי בו העסקתם נפסקה.

2. במקרה אחר, כאשר החברה מצויה בהקפאת הליכים לטובת ניסיון להבראתה, כאשר מטרת הקפאת ההליכים הינה שימור פעילות החברה ומקומות תעסוקת העובדים (ובכלל זה ההגנה על עובדות מהפליה לרעה בשל הריונן), וכאשר עולה הצורך בפיטורי צמצום (מצב בו חלקם של העובדים ממשיכים להיות מועסקים בחברה עד למציאת רוכש לחברה או עד להתבהרות עתידה), נראה כי, במידה ותפוטר העובדת ההרה על ידי הנאמן להקפאת ההליכים ויידרש אישור רטרואקטיבי לפיטורים, קיימת לכל הפחות סמכות מקבילה לממונה ולבית המשפט של חדלות פירעון לדון בפיטורי העובדת במסגרת סעיף 9 לחוק.
מאחר שניהולה השוטף של החברה בתקופת הקפאת ההליכים, (תקופה קצרה ומוגבלת בזמן) מתנהל מול בית המשפט של חדלות פירעון לרוב הליכים כאלה ינוהלו בבית המשפט של חדלות פירעון ולא מול הממונה.

אדגיש כי, כאשר מדובר בנסיבות המעלות חשש כי פיטורי עובדת הרה נעשו בקשר להיריונה, יוחזר הדיון למסלול הרגיל והשאלה תידון בפני הממונה.

לאור הבנת מורכבות הליכי חדלות הפירעון והמצב הרגיש בו נמצאים כלל עובדי החברה הקורסת, חוקק פרק ח' לחוק הביטוח הלאומי, המאפשר לעובדים שכנגד מעבידם ניתן צו פרוק, לתבוע מאת המוסד לביטוח לאומי את כל הזכויות והתשלומים שהמעביד לא שילם להם לרבות שכר עבודה, פדיון חופשה דמי הבראה שלא שלמו וכיוצ"ב.

לסיום, מטרת חוק עבודת נשים הינה מניעת פיטורי נשים בהיריון מפאת היריונן וכן את הבטחת שובן לעבודתן בתום חופשת הלידה. בהליכי חדלות פירעון משתנים אופי העסקת העובדים וצרכי כלל הצדדים המעורבים, ונדרשת התנהלות מותאמת בתקופה זו על מנת שזכויותיה של העובדת ההרה ישמרו ככל הניתן. הכרת הפרקטיקה בתחום חדלות הפירעון ומורכבות העסקת עובדים והבנת הרציונל העומד מאחורי שני החוקים שהזכרתי מביאים להסדרת זכויותיה של עובדת הרה שנקלעה להליך פיטורים במסגרת חדלות פירעון של מעסיקה.

———–

* הכתוב אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי פרטני. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד.

———–

ראו גם: 

העמותה בה עבדת קרסה? יש מי שיעזור לך?

עשרת הדברות לעובד בהליך פירוק חברה

המתח שבין בוררות ליחסי עובד מעביד על פי חוק ופסיקה

נקלעת לחוב של המעסיק כלפיך – מה עושים?

הנושה הלא מובטח